ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за ползване на Уеб сайта Balis.bg

Предмет

1.Настоящият документ представя общите условия или условията на ползване на www.balis.bg, които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин.

Данни за продавача

Данни на фирама Балис:

„БАЛИС“ ЕООД

ЕИК: BG115902648

гр. Пловдив ул. Брезовско шосе 143

Дефиниции

1.Продавач – Онлайн магазин за обувки balis.bg,;

2.Сайт – домейна www.balis.bg и неговите поддомейни;

3.Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друг правен субект, който използва сайта на Онлайн магазин за обувки BALIS по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.;

4.Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта;

5.Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача през Сайта намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта;

6.Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта;

7.Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определн период от време, посочен от Продавача;

8.Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта;

9.Съдържание

цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.

10.Трансакция – действието от страна на Онлайн магазин за обувки BALIS по възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или не осъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път;

12.Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите така, както са посочени в описанието им;

12.Въпрос – Форма на обръщение към други Потребители/Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно продуктите или услугите на съответната страница;

14.Отговор – писмена информация, която е предадена на Потребителя/Клиента/Купувача, който е задал въпрос в сайта на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение, предоставено от някой Потребител/Клиент/Купувач на друг Потребител/Клиент/Купувач в рамките на един диалог.

Отказ от стока

1.По чл. 52 ал. 1 и 2 от ЗЗП потребителите, пазарували от Онлайн магазин за обувки BALIS, имат право да се откажат от закупената стока в рамките на 14-дневен срок от получаването й, без да посочват причини за това. Върнатите стоки трябва да бъдат запазени в оригиналния си вид, неизползвани и с ненарушена цялост на опаковката. В противен случай Търговецът си запазва правото да не уважи искането на потребителя.

2 .Връщането на продуктите се осъществява чрез куриерска фирма в сътрудничество с „COMPANY GROUP“ ltd – куриерската компания за бързи доставки Speedy. За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ.

3. Разходите по връщането са изцяло за сметка на клиента и се определят по актуалната ценова листа на куриерската фирма, с която се осъществява връщането. Връщанията се осъществяват до адрес за връзка, посочен в настоящите общи условия – „БАЛИС“ ЕООД гр.Пловдив ул. „Васил Левски“ №144

4. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

5. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор.

6. Възстановяване на сумата става по няколко начина:

6.1. Чрез наложен платеж – Клиентът може да изпрати закупения от него продукт по куриер с наложен платеж до посочения в т.3 адрес. При това положение той дължи разходите за куриерската услуга по актуалната ценова листа на съответната куриерска фирма;

6.2. Чрез куриерска фирма – В такъв случай клиентът трябва да заплати куриерските разходи (които обичайно са в размер до 3 лв). Сумата може да бъде получена в офис на куриерската фирма всеки петъчен ден от месеца.

6.3. По банков път – в този случай клиентът трябва да заплати таксата за банков превод (която обичайно е в размер до 6 лв.).

Ситуации, даващи право на отказ от поръчаните стоки:

Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата сума;
При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й;
Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. При неизпълнение на това условие онлайн магазин за обувки BALIS си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента.

Гаранция и рекламации

1.Гаранционният срок на всички стоки, предлагани в магазина за обувки, е 30-дневен и започва да тече от датата на получаване на артикулите. Онлайн магазин за обувки BALIS приема рекламации в рамките на гаранционния срок на обувките. Разходите по връщането на поръчаните артикули и замяната им с нови е за сметка на производителя. Рекламация при явни дефекти се предявява в рамките на 3 работни дни след закупуването на стоката, а при скрити дефекти – при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им. Търговецът си запазва правото да не уважи искането на клиента в случаите на неправилна експлоатация и/или умишлено създадено условие за рекламация. Рекламации се приемат само при представяне на Гаранционната карта.

Рекламации се приемат при дефектиране на стоката в следните случаи:

  • Сцепване на кожата
  • Пречупване на ходилото
  • Разцепено ходило
  • Разкъсан шев на лицето
  • Падане на форта
  • Повредени ципове

Съгласно Чл. 112. (1) от ЗЗП, при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Съгласно ал. 2 привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. Според ал. 3, след изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114, ал. 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.
Съгласно Чл. 114, ал. 2, Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Според ал. 3 на Чл. 114, Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Съгласно ал. 4, Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Според Чл. 115. (1), Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. Според ал. 2 срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Ал. 3 гласи, че упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Съгласно ЗЗП Чл. 125. (1) Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице. (2) Рекламацията се подава устно или писмено. (3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. (4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: 1. касова бележка или фактура; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер. Чл. 126. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция. Чл. 127. (1) Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно. (2) Търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации. (3) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията. (4) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя. Чл. 128. (1) Отменена (2) Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.
Независимо от търговската гаранция Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

Рекламации не се приемат в следните случаи:

Преждевременно износване в следствие на експлоатация в екстремни условия

Износване и откъртване на тока

Разместване на стелките и деформация на обувката в следствие влиянието на вода, кал или специфична походка

Изменение на цвета на кожата след неправилно използвани средства за оцветяване и почистване

Не са спазени указанията за правилна експлоатация на обувките

Други общи условия

Онлайн магазин за обувки BALIS си запазва правото да променя дизайна на www.BALIS.bg, неговото съдържание и настоящите Общи условия по всяко време. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение/публикуване на www.BALIS.bg
Основните характеристики на стоките в онлайн магазина са описани в продуктовата страница за всеки един продукт.
Всяко използване на този САЙТ означава, че (a) Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или по имейла да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му, на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.
Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за закупените Стоки.

Спорове и жалби

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси Клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес.
Всякакви спорове, които могат да настъпят между Онлайн магазин за обувки BALIS и потребител, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.